Súhlasím
Používame súbory cookies. Vďaka nim lepšie vieme, čo vám máme ponúknuť. Používaním týchto stránok s využitím cookies súhlasíte.  Viac informácií

Všeobecné pravidlá súťaže

Tieto všeobecné pravidlá upravujú a stanovujú všeobecný poriadok súťaží organizovaných firmou PROTECT SK s.r.o. (ďalej len "súťaž"), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže uvedené pri zverejnení súťaže neustanovujú inak. Tieto všeobecné pravidlá súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Dobu trvania konkrétnej súťaže, konkrétny priebeh, podmienky a výhry konkrétnej súťaže stanovia vždy osobitné súťažné podmienky konkrétnej súťaže uvedené pri zverejnení súťaže.

I. Organizátor súťaží

1. Organizátorom súťaží je spoločnosť: PROTECT SK s.r.o. so sídlom Nádražná 1853/39
Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO 48139726, DIČ 2120060558, IČ DPH SK2120060558 (ďalej len "organizátor").

II. Účasť v súťažiach

1. Začiatok a doba trvania súťaží je vždy uvedená pri zverejnení konkrétnej súťaže na internetových stránkach www.protect-sk.com a tej ktorej internetovej stránky prevádzkovanej organizátorom, na ktorej je súťaž realizovaná a propagovaná.

2. Súťaže, vrátane distribúcie cien, prebiehajú len na území Slovenskej republiky.

3. Účastníkom súťaží sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá splní tieto pravidlá súťaží, prípadne osobitné pravidlá konkrétnej súťaže (ďalej tiež "účastník súťaže" alebo "súťažiaci"). K účasti v súťažiach a na prevzatie alebo výber výhry u osôb mladších ako 18 rokov je potrebné preukázať súhlas jeho zákonného zástupcu, a to pred začatím účasti v súťažiach.

4. Účasťou v konkrétnej súťaži vyjadruje súťažiaci (ďalej "účastník súťaže" alebo "súťažiaci") svoj súhlas s týmito pravidlami súťaží, ako aj prípadnými osobitnými pravidlami konkrétnej súťaže, ak budú zverejnené a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Osobitné pravidlá konkrétnej súťaže predstavujú dodatok k týmto všeobecným súťažným pravidlám. V prípade rozporu ustanovení osobitných pravidiel konkrétnej súťaže vo vzťahu k týmto všeobecným súťažným pravidlám, sa súťaž riadi ustanoveniami osobitných súťažných pravidiel konkrétnej súťaže a vo vzťahu k ostatným ustanoveniam sa konkrétna súťaž riadi týmito všeobecnými súťažnými pravidlami súťaží.

5. Z účasti v súťažiach sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaží. Vylúčené z účasti v súťažiach sú aj osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, tzn. najmä príbuzní v priamom rade, súrodenci či manželia týchto osôb (osoby tvoriace domácnosť a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

6. Každý účastník konkrétnej súťaže môže vyhrať pri každom ďalšom žrebovaní opakovane.

III. Priebeh súťaží a výhry

1. Priebeh konkrétnej súťaže a presná špecifikácia výhry sú zverejnené vždy v texte konkrétnej súťaže na internetovej stránke prevádzkovanej organizátorom, na ktorej je konkrétna súťaž realizovaná a propagovaná, prípadne aj na iných internetových stránkach prevádzkovaných organizátorom. Vyhodnotenie súťaží, prípadne žrebovanie, prebehne najneskôr do jedného mesiaca po ukončení súťaží, pokiaľ nie je uvedené inak v osobitných pravidlách súťaže.

2. Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý riadne a najúspešnejšie splnil všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytol údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto všeobecných pravidiel, a bol zároveň za výhercu podľa osobitných pravidiel súťaže vyhlásený.

3. Žrebovanie cien zabezpečuje spol. PROTECT SK. Z celkového počtu uchádzačov sa vyžrebuje stanovený počet, ktorí splnili pravidlá súťaže. A následne budú výhercovia kontaktovaní prostredníctvom emailu /prípadne iného kontaktného kanálu/ za účelom oznámenia výhry a potvrdenia kontaktnej adresy kde spol. PROTECT SK zašle výhru.

4. Výhru v súťažiach si môže po dohode vyzdvihnúť výherca osobne v prevádzke organizátora (Predajňa PROTECT SK s.r.o., Nádražná 1853/39
Ivanka pri Dunaji 900 28). Alebo zašleme na uvedenú adresu výhercu.

4. Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď zvíťazil. Ak tak neurobí, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.

5. V prípade, že sa výhercovi nepodarí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu alebo odovzdať mu výhru vopred dohodnutým spôsobom do jedného mesiaca od dátumu výhry, zaniká nárok výhercu na túto výhru.

6. V prípade výhry v súťaži VEĽKA LETNA AKCIA budú účastníci žrebovaní každý pondelok počas celého augusta 2016. Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom na výhercom uvedenú e-mailovú adresu aj uvedený telefonický kontakt v lehote maximálne 7 kalendárnych dní od daného žrebovania. Ak sa organizátorovi nepodarí výhercu konkrétnej súťaže zastihnúť do 7 dní od prvého pokusu (pričom sa organizátor zaväzuje kontaktovať víťaza prostredníctvom e-mailu), výhra prechádza do ďalšieho kola súťaže..Mená výhercov súťaží budú zverejnené na internetových stránkach organizátora a na FB profile.

7. Organizátor neručí za stratu, nedoručenie či omeškanie súťažných výhier zasielaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom výhercovi.

8. Prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím výhry vzniknúť. Organizátor súťaží v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám vecami pochádzajúcimi z výhry alebo za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím predmetných výhier.

9. Výhercovi nárok na výhru zaniká v prípade:
a) ak porušil akúkoľvek povinnosť určenú týmito všeobecnými, prípadne osobitnými pravidlami súťaže;
b) koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.);
c) ak si výhru neprebral v stanovenej lehote, alebo dohodnutým spôsobom alebo ak sa výhercovi nepodarí doručiť výhru na ním uvedenú poštovú adresu do jedného mesiaca od dátumu výhry.

IV. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Uvedením mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu organizátorovi konkrétnej propagačnej súťaže každý súťažiaci organizátorovi čestne vyhlasuje, že dáva svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov (ďalej len "údaje") za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim v priebehu súťaží, za účelom odovzdania alebo zaslania ceny a za účelom marketingu. Marketingovým účelom sa rozumie najmä ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách, zahŕňajúcich aj telefonické kontaktovanie a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Organizátor konkrétnej propagačnej súťaže po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Účastník súťaží, ktorý poskytol organizátorovi konkrétnej propagačnej súťaže osobné údaje, má práva aj podľa § 15 a § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník súťaží dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese organizátora konkrétnej propagačnej súťaže odvolať. Organizátor konkrétnej propagačnej súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely. Organizátor konkrétnej propagačnej súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

3. Účastník súťaží dáva svojou účasťou v súťaži bezplatný súhlas organizátorovi konkrétnej súťaže na obstaranie obrazových snímkou a zvukových alebo obrazových záznamov účastníka a na použitie týchto snímok a záznamov najmä pre reklamné a marketingové účely.

4. Účastník súťaží, je povinný v zmysle týchto pravidiel konať podľa pokynov organizátora konkrétnej propagačnej súťaže. V zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. V prípade porušenia týchto povinností je organizátor konkrétnej propagačnej súťaže oprávnený túto osobu z účasti v propagačnej súťaži vylúčiť.

V. Spoločné ustanovenia

1. Výhru v súťažiach zaistí organizátor konkrétnej súťaže, prípadne obchodný partner organizátora, ktorý venoval cenu do konkrétnej súťaže a ktorý je zároveň uvedený pri samotnom zadaní konkrétnej súťaže (napr. ak by išlo o zážitkovú výhru, zájazd či iné).

2. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať. Na výhry zo súťaží neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky účastníka súťaží. Účastníci súťaží berú na vedomie, že vymáhanie výhry súdnou cestou je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vylúčené.

3. Na výhru v súťažiach organizátor štandardne neposkytuje žiadnu záruku. Organizátor súťaží si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaží. Je oprávnený rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaží podľa vlastného uváženia s konečnou platnosťou. Zmenu pravidiel súťaží organizátor vhodným spôsobom zverejní.

4. Organizátor nezodpovedá za úplnosť týchto všeobecných pravidiel ani osobitných pravidiel konkrétnej súťaže, ktoré môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s konkrétnou súťažou.

5. Účasť na súťažiach je dobrovoľná a účastník súťaží svojou účasťou v konkrétnej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami (všeobecnými aj osobitnými).